• sample-1

  شیمی دهم  ، شامل بخش های کیهان شناسی ، گازها و آّب

 • sample-2

  شیمی سوم ، شامل بخش های استوکیومتری ، ترمودینامیک و محلول ها

 • sample-3

  شیمی چهارم شامل بخش های : سینتیک و تعادل شیمیایی

  اسید ها و بازها ، الکتروشیمی

 • Sample-4

  شیمی دوم ، شامل بخش های ساختار اتم ، جدول تناوبی ، ترکیب های یونی

  ترکیب های کووالانسی و ترکیب های آلی

 • sample-5

  شیمی یازدهم، شامل بخش های هدایای زمین ، غذا و پوشاک